Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ

 

Η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας  ΕΚΠΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται µε την Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
 • Συγκροτεί ομάδες εργασίας από ειδικούς επιστήμονες και από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας στις οποίες θα γίνει ανάθεση σχεδιασμού, ανάπτυξης και επεξεργασίας επί μέρους ενοτήτων του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ιδρύματος.
 • Αναπτύσσει συγκεκριμένη πολιτική, στρατηγική και εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος
 • Οργανώνει και επιμελείται τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος
 • Συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος
 • Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
 • Υποστηρίζει και επιμελείται τη σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος την οποία και υποβάλλει στην ΑΔΙΠ κάθε τέσσερα χρόνια.
 • Υποστηρίζει τη διαδικασία της Ιδρυματικής Εξωτερικής Αξιολόγησης και συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ για την υλοποίηση της σε προγραμματισμένο χρόνο.
 • Αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης τα οποία υποβάλλει περιοδικά στην ΑΔΙΠ
 • Παρακολουθεί, επιμελείται, συντονίζει και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εσωτερικών εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου, οι οποίες προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία
 • Συνεργάζεται µε τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου κατά τη διενέργεια εκ μέρους τους της εσωτερικής τους αξιολόγησης καθώς και µε τις για το σκοπό αυτό συγκροτούμενες Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης. 
 • Συγκεντρώνει τις ανωτέρω εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας.
 • Συγκεντρώνει τις τελικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην οικεία Ακαδημαϊκή Μονάδα και στην ΑΔΙΠ.
 • Έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
 • Παρακολουθεί τους διεθνείς πίνακες κατάταξης, συντάσσει ενημερωτικές εκθέσεις και ανακοινώσεις για τη θέση του ΕΚΠΑ σε αυτούς σχεδιάζει δράσεις και ενέργειες για τη βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου σε αυτούς, επικοινωνεί με τα στελέχη των οργανισμών που συντάσσουν τους πίνακες κατάταξης.
 • Συμμετέχει στις ενημερωτικές συναντήσεις της ΑΔΙΠ και αναλαμβάνει τη διαδικασία ενημέρωσης των ΟΜΕΑ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ για τις αλλαγές σε θέματα διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Πανεπιστημίων.
 • Συντάσσει και προτείνει ετήσιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό δράσεων, και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων.