Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Το έργο με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ε.Κ.Π.Α» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου», με κωδικό MIS: 302352. Η πράξη έχει διάρκεια από 01/10/2010 έως 30/09/2013 και προϋπολογισμό 400.000€.