Αρχική σελίδα » Πιστοποίηση » Τμήμα Βιολογίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

      Tο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 77η συνεδρίαση του στις 09/01/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. Το συγκεκριμένο είναι το πρώτο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που ολοκλήρωσε διαδικασία Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ελλάδα. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 09/01/2019 έως 08/01/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Final Accreditation Report_Biology NKUA