Αρχική σελίδα » Πιστοποίηση » Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Ψυχολογίας

 

     Tο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 85η συνεδρίαση του στις 08/04/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 08/04/2019 έως 07/04/2023. Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών είναι το πρώτο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αυτού του επιστημονικού πεδίου  που λαμβάνει Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ελλάδα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

Final Accreditation Report_Psychology_NKUA