Αρχική σελίδα » Πιστοποίηση » Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογίας κ Γεωπεριβάλλοντος

     

       Tο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 90η συνεδρίαση του στις 17/07/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 17/07/2019 έως 16/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Final Accreditation Report_Geology  Geoenvironment_NKUA