Αρχική σελίδα » Πιστοποίηση » Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

      Tο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 79η συνεδρίαση του στις 30/01/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται σε πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 30/01/2019 έως 29/01/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Final Accreditation Report_History  Archeology_NKUA