Αρχική σελίδα » Πιστοποίηση » Τμήμα Χημείας

Τμήμα Χημείας

 

     Tο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 86η συνεδρίαση του στις 13/05/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημείας. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 13/05/2019 έως 12/05/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Final Accreditation Report_Chemistry_NKUA