Αρχική σελίδα » Νομοθεσία

Η Νομοθεσία για τη διασφάλιση της Ποιότητας στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Με τον Ν. 3374/2005 θεσμοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η Διασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως έχουν ήδη πράξει οι υπόλοιπες 45 χώρες της Ευρώπης.

Ο θεσμός αναθέτει την ευθύνη της αξιολόγησης του έργου τους στα ίδια τα Ιδρύματα μέσω της αυτοαξιολόγησής τους με διαφανείς και συστηματικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν και οι φοιτητές.

Τα βασικά σημεία του Ν. 3374/2005 που αφορούν στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι:

  • Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

  • Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης

  • Η σύσταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Το αντικείμενο της διασφάλισης ποιότητας, όπως αναφέρεται στο νόμο (άρθρο 1 §2): « …συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση [του έργου]. … Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου.»

Όργανα της Διασφάλισης Ποιότητας

Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται κατά τον Ν. 3374/2005:

  1. Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα (Ν. 3374/2005, Άρθρο 2 §4).

  2. Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, προκειμένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ) (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2 και 3).

  3. Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και σύνθεση της ΕΕΑ περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3374/2005 (Άρθρο 8 §5). Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ, Ν. 3374/2005, Άρθρο 10).

Όλα τα παραπάνω όργανα έχουν χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό-ρυθμιστικό. Η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα ανήκει στα ισχύοντα αρμόδια όργανά τους, τα οποία δεν υποκαθίστανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, και ΕΕΑ.