Αρχική σελίδα » Σύνδεσμοι
  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: www.minedu.gov.gr
  • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π): www.adip.gr
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: www.uoa.gr
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΕΚΠΑ: www.elke.uoa.gr
  • ΔΙΑΥΓΕΙΑ: diavgeia.gov.gr
  • ENQA- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση / European Association for Quality Assurance in Higher Education: www.enqa.eu/index.lasso